Shri Ramakrishna Ashrama, Rajkot

Free Books : Teachings Of Shri Ramakrishna

સત્સંગ

૧. જરા તકલીફ લઈને સત્સંગ કરવો જોઈએ. ઘેર તો એકલી સંસાર - વ્યવહારની જ વાતો હોય. રોગ તો લાગેલો જ છે. પોપટ પાંજરામાં હોય ત્યાં સુધી ‘રામ રામ’ બોલે. જંગલમાં ઊડી જાય એટલે વળી પાછો, ‘કેં, કેં’ કરે... આ દેહ - મંદિરમાં અંધારું રહેવું ન જોઈએ, જ્ઞાનદીપક પ્રગટાવી દેવો જોઈએ.

૨. મન જ બધું છે. મન સ્વતંત્રતા ગુમાવે તો તમે તમારી સ્વતંત્રતા ગુમાવો છો. મન મુક્ત તો તમે મુક્ત છો. ધોબીને ત્યાંથી ધોવાઈને આવેલા સફેદ કપડાની માફક એને ગમે તે રંગમાં રંગી શકાય. અંગ્રેજી ભણો એટલે તમારી ઇચ્છા વિરુદ્ધ પણ, તમારી વાતમાં અંગ્રેજી શબ્દો આવશે. સંસ્કૃત ભણેલો પંડિત શ્લોકો ટાંકશે. મન ખરાબ સંગતમાં રહે તો એની ખરાબ અસર આપણા વિચારને અને આપણી વાતચીતને પણ લાગશે. ભક્તોની વચ્ચે મન રહે તો, મન કેવળ ભગવાનમાં જ રત રહેશે. એ  જ્યાં વસે અને પ્રવૃત્તિ કરે તે મુજબ એ પોતાની પ્રકૃતિ બદલશે.

૩. બધું તજી દઈ ભગવાનનાં ચરણકમળો પર જ ચિત્ત લગાડવાનું કહેવાથી સંસારીઓ પર કશી અસર નહીં થાય. એટલે, આવા જીવોને કેમ આકર્ષવા એ વિશે ખૂબ વિચાર કર્યા પછી, એમને આકર્ષવાની યોજના ગૌર અને નિતાઈએ શોધી કાઢી : ‘આવો ને હરિનામ લો, તમને માગુર માછલીનો ઝોલ (રસાદાર શાક) અને યુવાન સુંદરીનો સ્પર્શ મળશે.’ આ બે લાભે અનેક લોકો લલચાયા અને પ્રભુનામ લેવા લાગ્યા. ભક્તિ-અમૃતનાં સ્વાદ એમને મળવા લાગતાં, તેઓ નિતાઈના બોધનો ઊંડો અર્થ સમજવા લાગ્યા. ઈશ્વર પ્રેમમાં પડતાં આંસુ તે માગુર માછલીનો ઝોલ, ધરતી તે ‘યુવાન સુંદરી’અને, દિવ્ય પ્રેમમાં ધરતી પર આળોટવું તે એની પ્રેમકળી.

૪. ઈશ્વર વાઘમાં પણ છે એ સાચું છે; પણ તેથી આપણે એ પ્રાણીની સામે જઈ ઊભા રહેવાની જરૂર નથી. ઈશ્વર દુષ્ટમાં દુષ્ટ પ્રાણીઓમાં પણ વસે છે એ સાચું છે પણ તેથી, આપણે એમની સાથે ભળવું યોગ્ય નથી.

૫. છાપરા પર વરસાદનું પાણી પડે ત્યારે, વાઘના મુખની કે એવી વિચિત્ર પરનાળમાંથી પાણી જમીન પર દડે. પાણી વાઘમુખમાંથી આવે છે એવું આપણને લાગે. પણ એ આવે છે તો આકાશમાંથી. એ જ રીતે સંતોનાં મુખમાંથી જે વાણી ઝરે છે તે, વાસ્તવમાં, ઈશ્વર પાસેથી જ આવે છે.

૬. કાચી માટીના અનેક ઘાટ કુંભાર આપી શકે. પણ નિભાડે ચડી પાકી થઈ ગયેલી માટીનું કંઈ જ ન થાય. એ જ રીતે, સંસારી તૃષ્ણાઓના અગ્નિમાં જે હૃદય શેકાયું છે તેને કોઈ વિચાર અસર ન કરી શકે અને એને કોઈ નવો ઘાટ આપી ન શકાય.

૭. ભઠ્ઠીમાં રાખેલું લોઢું લાલચોળ થઈ જાય છે પણ બહાર કાઢતાં પાછું કાળું થઈ જાય છે. એ જ રીતે, મંદિરમાં કે સંતોના સાંનિઘ્યમાં હોય ત્યાં સુધી, સંસારી માણસોમાં ધાર્મિક ભાવના પ્રબળ હોય છે; જેવા ત્યાંથી આઘા ખસ્યા કે ભક્તિનો ઊભરો બેસી જાય છે.

૮. પ્રભુના ભક્તને એકાંત ન ગમે તે શા કારણે? ગાંજો પીનારને એકલા ચલમ ફૂંકવી નથી ગમતી. ગંજેરીની માફક સાધુને પણ બીજા ભક્તોથી દૂર હરિનામ લેવું ગમતું નથી.

૯. મન જ બધું છે. પત્ની પ્રત્યેનું આકર્ષણ એક બાબત છે અને બાળક માટેનું વાત્સલ્ય બીજી બાબત છે. એક તરફ પત્ની છે અને એક તરફ બાળક છે. માણસ બંનેને પંપાળી રહ્યો છે, પણ જુદી જુદી ભાવનાથી.

૧૦. ઈશ્વરમાં સાચી ભક્તિ હોય તો બેતાલ પગ પડે નહિ, કોઈને અમથી તકલીફ આપે નહિ. વળી અસત માણસની સોબત સારી નહિ. તેમનાથી છેટા રહેવું જોઈએ. પોતાને સંભાળીને ચાલવું જોઈએ. તમે શું કહો છો?

You cannot believe in God until you believe in yourself.- Swami Vivekananda

A few heart-whole, sincere, and energetic men and women can do more in a year than a mob in a century.- Swami Vivekananda

Arise ! Awake ! And Stop Not Till the Goal is Reached.- Swami Vivekananda

All power is within you, you can do anything & everything !- Swami Vivekananda

To be good & to do good, that is the whole of religion.- Swami Vivekananda

Purity, Patience & Perseverance are the three essentials to success, and above all Love !- Swami Vivekananda

Take the whole responsibility on your own shoulders, and know that you are the creator of your own destiny !- Swami Vivekananda

We are what our thoughts have made us, so take care about what you think.- Swami Vivekananda